ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden BIBUS Romicon B.V.

Al onze verkopen geschieden met inachtneming van de onderstaande voorwaarden, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Zijn de inkoopvoorwaarden van afnemer anders dan onze voorwaarden, dan wordt toch uitsluitend volgens onze verkoopvoorwaarden geleverd. Afnemer kan zich niet beroepen op zijn eigen inkoopvoorwaarden, mits schriftelijk anders is overeengekomen. Door te bestellen, het in ontvangst nemen van onze leveringen en/of het ondertekenen van de orderbevestiging, wordt afnemer geacht met onze leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.

OFFERTES: Deze zijn vrijblijvend, wijzigingen voorbehouden. Offertes verlopen na 1 maand. Orders worden vrijblijvend genoteerd en gelden pas als ze bij levering van het bestelde worden geaccepteerd. Acceptatie van levering (in ontvangst nemen) wordt als bindend beschouwd.

PRIJZEN: De prijzen door BIBUS Romicon B.V. genoemd, zijn steeds af magazijn, exclusief verpakking en BTW.
Bij prijsstijgingen ten gevolge van stijging van de grondstoffen of valuta’s en andere kosten is het mogelijk dat overeengekomen/afgesproken prijzen op de dag van levering niet kunnen worden gehandhaafd. In dat geval, zullen wij de verschillen doorberekenen.

LEVERINGSCONDITIES: De leveringen zijn in principe AF MAGAZIJN. Leveringen kunnen eventueel afhankelijk zijn van vooruitbetaling of kunnen onder rembours geschieden.
In Nederland wordt FRANCO geleverd boven de onderstaande netto orderwaarde excl. BTW.
Voor webshoporders met een netto orderwaarde van < € 150,00 worden € 8,00 order- verzendkosten berekend.
In het buitenland wordt NON FRANCO geleverd waarbij de werkelijke verzend- en verpakkingskosten worden berekend met een minimum van € 12,00.
Voor zendingen of spoed zendingen worden de extra verzendkosten doorberekend.

BETALINGSCONDITIES: Het verschuldigde bedrag van de factuur moet binnen 30 dagen na factuurdatum in het bezit zijn van BIBUS Romicon B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van een overschrijding van de betalingstermijn heeft BIBUS Romicon B.V. het recht vervallen openstaande posten over te dragen ter incasso. In dit geval wordt bij incassering de wettelijke rente + ECB over het openstaande bedrag in rekening gebracht en eventueel de te maken buitenrechtelijke kosten. De afnemer is bij overschrijding van de betalingstermijn van rechtswege in gebreke, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist. Bij overschrijding van de betalingstermijn worden maandgedeelten als een hele maand gezien. Bij incassering komen alle gerechtelijke kosten, incasso kosten, honoraria van advocaten, andere buitenrechtelijke kosten en rente voor rekening van de koper. Buitenrechtelijke incasso kosten bedragen tenminste 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 50. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
Wilt u gebruik maken van onze betalingskorting bij snelle betaling dan is het volgende van toepassing: 2% korting op het goederenbedrag uitsluitend bij betaling binnen 8 kalenderdagen (rentedatum) na factuurdatum.

LEVERTIJDEN: Wij streven naar een correct nakomen van de levertijden. Bij niet nakomen van de levertijden zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade. Annulering van opdrachten is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper heeft om bovengenoemde redenen niet het recht om de bestelling of opdracht te annuleren en derhalve de ontvangst of betaling van de betreffende factuur te weigeren.

RECLAMATIES: Binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen dienen reclamaties, uitsluitend schriftelijk, bij BIBUS Romicon B.V. te worden ingediend, om te kunnen worden gehonoreerd.

TRANSPORTSCHADE: Transportschade dient direct bij ontvangst te worden vermeld op de door u af te tekenen aftekenlijst c.q. vrachtbrief. Binnen 24 uur na ontvangst van de goederen dient de schade tevens schriftelijk aan ons te worden vermeld. Ontvanger dient de te ontvangen goederen eerst grondig te controleren op eventuele transportschade, voordat de ontvangstlijst wordt getekend voor akkoord/ontvangen. Wordt deze procedure niet in acht genomen en worden de goederen niet tijdig gecontroleerd, dan is aanspraak op transportschadevergoeding niet mogelijk.
Beschadigde goederen dienen ten allen tijde FRANCO aan ons te worden geretourneerd, na overleg vooraf. Wordt deze procedure niet gevolgd, dan vervallen alle rechten op gratis herlevering, reparaties etc.  

RETOURZENDINGEN: Alle retourzendingen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst FRANCO te worden geretourneerd. Bij niet FRANCO geretourneerde goederen worden de retourkosten verrekend of wordt de zending in zijn geheel geweigerd. Retouren worden uitsluitend in behandeling genomen na telefonisch overleg en als deze voorzien zijn van het (telefonisch) doorgegeven retournummer. Retouren worden uitsluitend in behandeling genomen als de retourzending een netto factuurwaarde heeft van minimaal € 100. Of producten geretourneerd kunnen worden wordt door ons per geval beoordeeld. Voor terugnemen van geleverde goederen berekenen wij ten minste 20% retourverwerkingskosten, met een minimum van € 20 per zending. Terugnemen van goederen is alleen mogelijk als deze zich nog in de originele verpakking bevinden en als deze nieuw en ongebruikt zijn. Niet catalogus producten kunnen niet worden geretourneerd.

EIGENDOMSVOORBEHOUD: De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de factuur volledig betaald is. De koper heeft normaal het recht de door ons geleverde goederen in het kader van zijn bedrijf te verkopen en af te leveren.
De koper heeft niet het recht de onbetaalde goederen aan derden in onderpand te geven of als zekerheid in eigendom over
te dragen. Als de koper enigerwijze zijn verplichtingen jegens BIBUS Romicon B.V. niet na komt, dan mogen wij op kosten van de koper de goederen feitelijk tot ons nemen, onverminderd alle overige rechten welke BIBUS Romicon B.V. in zo’n geval heeft en zonder dat de koper daardoor van welke verplichting dan ook jegens BIBUS Romicon B.V. wordt ontslagen.

BELASTINGEN: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle invoerrechten, omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege bij verkoop en levering van goederen en diensten van BIBUS Romicon B.V. voor rekening van de koper.

GESCHILLEN: Op al onze overeenkomsten en leveringen is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen en leveringen, alsmede uit overeenkomsten en uitvoering van werk of van koop en verkoop zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijk rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtgever/verkoper, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is.

OVERIGE CONDITIES: De gebruiker/koper dient vooraf door eigen onderzoek en ervaring vast te stellen of onze producten voor het doel waarvoor hij ze wenst te gebruiken geschikt zijn, daar wij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.
Clichés, litho’s, matrijzen en andere materialen welke voor de uitvoering van de opdrachten nodig zijn of daarmee in verband staan, blijven ten allen tijde eigendom van BIBUS Romicon B.V., ook als zij door de afnemer geheel of gedeeltelijk zijn betaald. Bijzondere of andere verkoop- en inkoopvoorwaarden in afwijking van deze voorwaarden, zullen alleen rechtsgeldig zijn, wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en door één of meer der algemeen bevoegde directeuren van onze onderneming voor akkoord zijn ondertekend.

BIBUS Romicon B.V.

Vlijtweg 10A
8191 JP Wapenveld
NEDERLAND

Tel. +31 38 447 91 81

E-mail info@bibusromicon.nl
www.bibusromicon.nl